Čtyři stupně Reiki Na Dlani

Share

< Reiki Na Dlani Více o Reiki Tři požádání

V životě člověka je několik fází, které respektovat a procházet jednu po druhé musíme všichni. Selský rozum velel všem v historii následovat postupný vzestup od žáka (rozuměj Učně) po učitele.

Dnes v systému školství je zvykem, že se žák naučí být učitelem bez fází produktivní neučí mistři v oboru. Je čas vrátit se zpět k přirozenosti.

O přirozených fázích života i cesty s Reiki Na Dlani

Čtyři elementy v harmonii

Asi bychom se museli vrátit hodně do minulosti do dob kdy tyhle pochody ještě fungovaly.

Člověk má touhu něco dělat a začne hledat Mistra/Učitele, který by jej byl ochoten učit a žákovi se také zamlouvá technika, kterou Učitel využívá.

A začne učení. Učí se základy a člověk poznává nové a postupně si osvojuje techniky, nástroje a materiály. Nejdříve se zkouší na nečisto a spolu s mistrem se konzultuje každý kousek, začne se pracovat i kriticky a odstraňují se chybičky. Žák si postupem času sám osvojí techniky a sám dokáže předcházet omylům vedoucím k chybám a jeho práce se stává čistou. Žák již opouští „testovací režim“ a s učitelem se dohodnou, že status učně již nedostačuje a žák je vyučen.

Další fáze je přeměna v Tovaryše, jehož práce má kvalitu i techniku Mistra samotného, tovaryš sbírá zkušenosti a piluje vše co již umí jen některé „špeky“ ještě způsobí nejistotu a potřebuje se obrátit na Mistra, který je připraven poradit nebo zastoupit v případě potřeby. Tovaryš se učí jak najít cestu ke znalostem, které ještě nezná a potřebuje u nich učitele. Začne zkoušet vlastní postupy a vlastní cestičky jak najít řešení a zde nastává další přerod.

Tovaryš se stává Mistrem, tento přerod je nekritický. Jde o období kdy tovaryš překoná své bloky a study, kdy dokáže říci svému učiteli, že již je sám připraven a jeho kvality více než učitel dokáže nastavit jen vlastní praxe. Mistr je ten kdo složí mistrovskou zkoušku, zkoušku dospělosti. Mistrem je ten, kdo již nepotřebuje vedení a postupně se učí své znalosti předávat. Pomáhat svému učiteli vést, mladší a méně zkušené.

Jednoho krásného dne již existují dva učitelé vedle sebe a tady přichází zpět první věta odstavce

Člověk má touhu něco dělat a začne hledat Mistra/Učitele, který by jej byl ochoten učit a žákovi se také zamlouvá technika, kterou Učitel využívá. Tady již má volbu ze dvou možných.

Podívejme se na jednotlivé stupně blíže

Stupeň I. – Žák systému Reiki Na Dlani:

Učeň, žák, aspirant objevuje, nové a nepoznané, startuje nový život, život kde je vše nově chápáno, kde souvislosti dávají najednou smysl a zázraky, které dříve nešli logicky pochopit najednou začínají být běžné a vysvětlitelné. Magii člověk nachází v každodenním životě. Zažívá také procesy očistění od minulosti

Aspirant se seznamuje s fungováním systému, s ostatními žáky, s nástroji příslušnými tomuto stupni (především s rukama). Poznává první hlubší souvislosti práce s energií a také uvědomělé práce na sobě. Upravuje si své zdraví i psychiku, pomáhá druhým lidem, zvířatům i rostlinám. V tomto stupni je zcela běžný velmi častý osobní kontakt s Učitelem a konzultace různých témat. Zároveň se jedná o jedinečný stupeň, protože se v něm nachází největší procento kritiků systému – objektivních a konstruktivních.

II. stupeň – Léčitel:Reiki léčivé dodeky

Aspirant se seznamuje s daleko hlubšími principy fungování těla a mnoha dalších souvislostí, především vztahových. Léčení spočívá především v léčení sebe sama, změně myšlení. Žák dostává příležitosti odhalit a vyřešit si popř. jednou provždy vyčistit omezující vlivy minulosti, současných i předešlých vztahů, původní rodiny (generační rodinná „prokletí“) atd. Komunikace s Učitelem je i v tomto stupni obvykle velmi častá.

Obvyklé (v jiných systémech) se v tomto stupni seznamuje aspirant s „magickými symboly“ tento proces je u nás jiný učíme selskému rozumu a přirozenosti. Učíme systém intuitivní nikoli mechanický. Každý si symboly může najít pokud chce, my vedeme k větší svobodě (dle našeho názoru) Přirozenost symboly nepotřebuje.

III. stupeň – Mistr:

Reiki energetické centra ČAKRYCelý žákův dosavadní směr vývoje se otáčí o 180 stupňů směrem dovnitř, všechno dostává retrospektivní pohled. Mistr se stává spolutvůrcem systému a zároveň i jeho „policajtem, kontrolorem“. Jedná se o nejryzejší reprezentační stupeň systému. Mistr je dostatečně zralý, aby o něm mohl fundovaně hovořit. Vzniká v něm zárodek budoucího vlastního systému. Žák se stává převážně pozorovatelem sebe a svého okolí, upírá téměř veškerou pozornost dovnitř sebe. Mění se celý, probouzí. Přicházejí k němu často výzvy, o kterých kdy pouze uvažoval – zejména pak výzvy vznešenějšího charakteru. Pomáhá svému Učiteli starat se o jeho žáky, být jeho pravou rukou. Na různých akcích dostává příležitosti před žáky vystupovat a učit se z toho reagovat na jejich dotazy. Učí se mluvit a obhajovat systém. Pomáhá Učiteli dohlížet nad dodržováním zásad u jeho žáků.

IV. stupeň – Učitel:

Rozloučení se „starým“ dobrým mateřským systémem. Žák je připraven vyrazit do světa a založit si svůj vlastní systém. Zde také končí role jeho Učitele coby průvodce systémem.

Návrat k přirozenému

Na různých stupních proniká žák do čím dál hlubších souvislostí, kterým se učí rozumět, jasně definovat svou pozici/roli v nich a využívat pro zvolený cíl. Nic se neučí pouze teoreticky, vše si musí ověřit také prakticky kvůli získání osobní zkušenosti.

Systém Reiki Na Dlani je postavený na aktivním kontaktu Učitele a žáka, na podrobném seznamování jej s problematikou vědomé práce s energií, na napasování systému žákovi na míru, aby byl co nejvíce užitečný zejména v obyčejném každodenním životě.

Na rozdíl od jiných systémů Reiki zde slavnostním Zasvěcením nic nezačíná, ale naopak dovršuje se. Hlavní proměna žáka začíná už daleko dříve, a to v okamžiku jeho Prvního požádání Učitele o zasvěcení.

Učitel se stává Průvodcem a Garantem žákova osobního růstu po celou dobu jeho Cesty Reiki Na Dlani od prvních krůčků až k nejvyššímu stupni zasvěcení. Je pouze na žákovi, zda vůbec, jak rychle a jakou cestou se tam dostane.

Systém Reiki Na Dlani je otevřený systém. Učitel zodpovídá za to, aby svému žákovi prostřednictvím jednotlivých stupňů zasvěcení představil a předal celou filozofii tak, jak ji sám poznal a uplatňuje ve svém vlastním životě.

Žádného žáka nelze dostat výš ani dál než jen tam, kde se jeho Učitel ve svém momentálním Poznání nachází. Systém Reiki Na Dlani je proto pouze tak dobrý, jak dobří jsou jeho Učitelé. Pravý Učitel si je toho dobře vědom a neustále na sobě pracuje tak, aby měl svým žákům a potažmo celému systému co nabídnout.

< Reiki Na Dlani Více o Reiki Tři požádání

Share